Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ 33067067
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 33 Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 500 73 35 (044) 500 73 36
5. Електронна поштова адреса livinskaoo@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://radmir-expohall.com.ua/o-kompanii/informaciya-dlya-akcionerov
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

ІІ. Текст повідомлення

18.01.2017 року позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР», (надалi — Товариство), прийнято рiшення про:

— припинення з 18.01.2017р. повноважень Ревiзора Шиян Ольги Юрiївни, на пiдставi рiшення позачерговиз загальних зборiв Товариства (протокол № б/н вiд 18.01.2017 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа обiймала дану посаду з 18.11.2013 року. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у зв’язку з надходженням до Товариства вiдповiдної заяви посадової особи.

— обрання на посаду Ревiзора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРКIВ ПРОПЕРТI», iдентифiкацiйний код юридичної особи — 40064997, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв Товариства (протокол № б/н вiд 18.01.2017 року). Особу обрано на п’ять рокiв. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — 40%. У зв’язку з тим, що обрана на посаду особа є юридичною особою, то iнформацiя щодо паспортних даних, iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не розкривається в зв’язку з вiдсутнiстю паспортних даних та судимостi за корисливi та посадовi злочини. До обрання на цю посаду, посадова особа iншi посади, протягом останнiх п’яти рокiв, не обiймала. Пiдстави прийняття такого рiшення — рiшення позачергових загальних зборiв Товариства та згода особи.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Лiвiнська Олена Олександрiвна

(ініціали та прізвище керівника)

Генеральний директор   (підпис) М.П.   18.01.2017

(дата)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ  33067067
3. Місцезнаходження  01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 33 Б
4. Міжміський код, телефон та факc (044) 500 73 35 (044) 500 73 36
5. Електронна поштова адреса livinskaoo@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://radmir-expohall.com.ua/okompanii/informaciya-dlya-akcionerov/
7. Вид особливої інформації         Зміна складу посадових осіб емітента          

II. Текст повідомлення

08.12.2016 року Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР», (надалi — Товариство), прийнято рiшення про: — припинення з 08.12.2016р. повноважень Генерального директора Свiтайло Карини Олександрiвни, на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № б/н вiд 08.12.2016 року) та поданої нею заяви про звiльнення за згодою сторiн. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа обiймала дану посаду з 01.08.2016 року;

— обрання (призначення) з 09.12.2016р. на посаду Генерального директора Лiвiнську Олену Олександрiвну на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № б/н вiд 08.12.2016 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано (призначено) на три роки. Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа — не володiє. До обрання займала посади: укладальник-пакувальник в експедицiйному вiддiлi вiдвантаження, укладальник-пакувальника в цеху хлiбобулочних виробiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади   Лiвiнська Олена Олександрiвна
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор М.П.  09.12.2016 
    (дата) 

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство «РАДМИР-ЦЕНТР».

2. Код за ЄДРПОУ – 33067067.

3. Місцезнаходження — 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б.

4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 500 73 35, факс (044) 500 73 36

5. Електронна поштова адреса — darya.bardabush@loreto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — radmir-expohall.com.ua.

7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

29 липня 2016 року на засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» (протокол № б/н від 29 липня 2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства:

— з 29.07.2016 року припинено повноваження Генерального директора – Непомнящого Максима Євгеновича на пiдставi поданої ним заяви про звiльнення за згодою сторiн. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє акціями в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посаді з 30.09.2014 року.

— з 01.08.2016 року обрати на посаду Генерального директора – Світайло Карину Олександрівну на термін до 31.12.2016 року. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє акціями в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керуючий об’єктом нерухомості ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», директор виконавчий ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР», директор ТОВ «ІСТЕЙТ».

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор       К.О. Світайло
    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   02.08.2016 року
(дата)

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «РАДМИР-ЦЕНТР»
 2. Код за ЄДРПОУ 33067067
 3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, бул.Тараса Шевченка, буд. 33 Б
 4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (044) 500 73 35, факс (044) 500 73 36
 5. Електронна поштова адреса: darya.bardabush@loreto.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: radmir-expohall.com.ua
 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

22 квітня 2016 року річними загальним зборами акціонерів Приватного акціонерного  товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» прийнято  рішення про зміну складу посадових осіб Товариства:

— з 22.04.2016 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ЛЕНД  КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38083696,  адреса мiсцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Якіра, 8). Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. В зв’язку з тим, що компанiя є юридичною особою iнформацiя про паспортнi даннi та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини, не наводиться. Припинення повноважень відбулося у зв’язку з виключенням із числа юридичних осіб — акціонерів. Перебувала на посаді з 18.11.2013 року.

— з 22.04.2016 року обрано Наглядову раду Товариства – Товариство  з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОРТУНА  ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39973140,  адреса мiсцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Якіра, 8). Володiє часткою в статутному капiталi Товариства — 40%. В зв’язку з тим, що компанiя є юридичною особою iнформацiя про паспортнi даннi, наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини та посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років, не наводиться. Обрання вiдбулось в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Обрано строком на 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор       Непомнящий Максим Євгенович
    (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   25.04.2016  року
(дата)

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР»

(код ЄДРПОУ 33067067,

 місцезнаходження: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б)

               Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» (далі за текстом – «Товариство»), повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР», що відбудуться  22 квітня 2016 року  о 14:00  годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б, кімната 20.

            Реєстрація акціонерів та їх представників на річних Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 22 квітня 2016 року з 13:00 години до 13:45 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік  акціонерів,  які  мають право на участь у річних загальних зборах Товариства складено на 24 годину 18 квітня 2016 року.

 Порядок денний:

 1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
 2. Про обрання членів лічильної комісії.
 3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 4. Про розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
 5. Про розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.
 6. Про розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10.  Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.

Для реєстрації акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборів акціонерів із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятниця) з 9:00 години до 18:00 години безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б, а день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Непомнящий Максим Євгенович.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38(067) 623 45 33

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період  
  звітний попередній
Усього активів 35156,0 35337,0
Основні засоби 1023,0 1288,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 19,0 22,0
Сумарна дебіторська заборгованість 735,0 827,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1643,0 4417,0
Нерозподілений прибуток -92821,0 92897,0
Власний капітал -88897,0 -88821,0
Статутний капітал 4000,0 4000,0
Довгострокові зобов’язання 781,0 123670,0
Поточні зобов’язання 564,0 83,083,0
Чистий прибуток (збиток) 83,0 -249,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40000,0 40000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 20

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» —                                                                                

ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ»

в особі представника за довіреністю                                           А.Г. Білокурова

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР — ЦЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ 33067067
3. Місцезнаходження 01032, Київ, бульвар Т.Шевченка, 33Б
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 758-55-80
5. Електронна поштова адреса vladimir.kim@loreto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНIi» (код за ЄДРПОУ 38083696, мiсто Київ,
вулиця Якiра, 8 ) зменшився з 20,00% до 0,00%.
17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику Приватному
акцiонерному товариству «СХIДНА ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНА КОМПАНIЯ «ЕЛЕКТРОСIТI» (код за ЄДРПОУ 30541045,
мiсто Київ, вулиця Жилянська, 58) зменшився з 20,00% до 0,00%.
17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику Товариству
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФРIЛЕНД УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34899361, мiсто Донецьк, вулиця
Постишева, 117, лiт А-3) зменшився з 20,00% до 0,00%.
17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику Товариству
з обмеженою вiдповiдальнiстю»ФОРТУНА ПРОПЕРТI» (код за ЄДРПОУ 39973140, мiсто Київ, вулиця Якiра, 8)
збiльшився з 0,00% до 40,00%.
17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику Товариству
з обмеженою вiдповiдальнiстю»ХАРКIВ ПРОПЕРТI» (код за ЄДРПОУ 40064997, мiсто Київ, вулиця Якiра, 8)
збiльшився з 0,00% до 40,00%.
17.12.2015 року ПрАТ «РАДМИР — ЦЕНТР» отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, згiдно якої пакет голосуючих акцiй що належить власнику Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАНА АСIСТАНС» (код за ЄДРПОУ 34899246, адреса мiсцезнаходження
04053, м. Київ, провулок Киянiвський, 7А) зменшився з 20,00% до 0,00%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Непомнящий Максим Євгенович
генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   17.12.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «РАДМИР-ЦЕНТР»
 1. Код за ЄДРПОУ: 33067067
 1. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 Б
 1. Міжміський код, телефон та факс: (044) 717-61-89
 1. Електронна поштова адреса: radmir@urh.com.ua
 1. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: radmir-expohall.com.ua
 1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

У зв’язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» 29 вересня 2015 року прийнято рішення про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства Непомнящего Максима Євгеновича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) на термін до 29.09.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За основним мiсцем роботи з 22.07.2013 р. обiймає посаду Директора фiнансового ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», за попереднiм мiсцем роботи з 01.02.2012 р. по 18.07.2013 р. обiймав посаду Директора фiнансового ТОВ «ВЕДА-IНЖИНIРIНГ», за сумiсництвом обiймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» з 21.05.2014 р. по 29.09.2015 р. включно.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 1. Генеральний директор ______________ Непомнящий М.Є.
              (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
                М. П. 01.10.2015 року
      (дата)

Повідомлення акціонерам Товариства

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР»

(код ЄДРПОУ 33067067)

 Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» (далі за текстом – «Товариство») повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР», що відбудуться 20 жовтня 2015 року в м. Києві о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б.,_кімната 20_

На голосування у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

 1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
 2. Про обрання лічильної комісії.
 3. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
 4. Про визначення уповноваженої особи для  реєстрації змін до статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників на позачергових Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 20 жовтня 2015 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення позачерових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 18.00 год. безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б., кімната 20. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Непомнящий Максим Євгенович.

Перелік  акціонерів,  які  мають право на участь у річних загальних зборах Товариства буде складено на 24 годину 14 жовтня 2015 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380676234533

 

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» —                                                                               

ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ»

в особі представника за довіреністю                                                                       А.Г. Білокурова

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33067067
4. Місцезнаходження
м. Київ , д/н, 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 Б
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 758-55-80 (057) 758-55-80
6. Електронна поштова адреса
ska@radmir-expohall.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 78   24.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці radmir-expohall.com.ua в мережі Інтернет 17.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки — Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. — Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб на кiнець звiтного перiоду. — Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. — Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. — Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. — Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. — Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. — Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. — Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. — Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. — Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.
     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок
93.21 Функцiювання атракцiонiв i тематичних паркiв
10. Органи управління підприємства
Управлiння товариством здiйснюють: — вищий орган товариства — загальнi збори акцiонерiв товариства; генеральний директор товариства та ревiзор. Загальнi збори акцiонерiв, Вищiй орган управлiння Товариства. Генеральний директор, одноособовий виконавчий орган Товариства, який дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Ревiзор, одноособовий контролюючий орган Товариства, який перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його виконавчого органу.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962504664
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

 V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Непомнящий Максим Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища Український державний унiверситет харчових технологiй, спецiальнiсть «Менеджмент у виробничiй сферi», класифiкацiя за дипломом iнженер-економiст, рiк закiнчення 1998 рiк.
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2014 по 29.09.2015 р.
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа призначена наглядовою радою 30.09.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 15 р. Попереднi посади: фiнансовий директор. За основним мiсцем роботи обiймає посаду Фiнансового директора ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП».Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиненко Свiтлана Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1981
5) освіта**
освiта вища Київський нац. Ун-тет iм. Т. Шевченка, економiчна теорiя, магiстр економiчний наук
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.10.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов’язкiв. Особа призначення 29.10.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 5 р. Попереднi посади: бухгалтер. За основним мiсцем роботи обiймає посаду бухгалтер ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиян Ольга Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища київський нац. Торгово-економiчний унiверситет, облiк i аудит, економiст з облiку та аудиту.
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перебуває на посадi Фахiвця з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «Лорето Груп» з 10.07.2012 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.11.2013 на 5 рокiв
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Попереднi посади: фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки. Загальний стаж роботи 14 р.Перебуває на посадi Фахiвця з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «Лорето Груп» з 10.07.2012 р. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНI»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 38083696 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.11.2013 на три роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Непомнящий Максим Євгенович д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0 0 0 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Шиян Ольга Юрiївна д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНI» д/н 38083696 д/н 8000 20 8000 0 0 0
Усього 8000 20 8000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
ПрАТ «СЕТК»Електросiтi» 30541045 83056 Донецька д/н донецьк вул. Молодих Шахтарiв, б.1 лiт А 800 20 800 0 0 0
ТОВ «Альтана Асiстанс» 34899246 83001 Донецька д/н донецьк вул. Постишева,117, лiт А-3 800 20 800 0 0 0
ТОВ » НЬЮ ЛЕНД КОМПАНI» 38083696 83001 Донецька д/н донецьк Постишева, 117, лiт. А-3 800 20 800 0 0 0
ТОВ «Фрiленд Україна» 34899361 83001 Донецька д/н Донецьк Постишева, 117, лiт. А-3 800 20 800 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Верещак Iгор Олександрович МК 359037 11.03.1997 Київським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл. 6520 16.3 6520 0 0 0
Усього 9720 96.3 9720 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 96.3
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв. 2. Про обрання лiчильника голосiв акцiонерiв. 3. Звiт Тимчасово виконуючого обв’язки Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердження звiту Тимчасово виконуючого обв’язки Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Затвердження звiтуНаглядової ради Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт та висновок Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариствапро результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження правочинiв Товариства, що були чинними протягом 2013 року, загальна сума за якими перевищує лiмiт 200 000, 00 грн. 7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 8. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавалиь. Результати розгляду питань порядку денного: обрано Голову та секретаря Загальних зборiв, обрано лiчильника голосiв акцiонерiв, затверджено звiт Тимчасово виконуючого обв’язки Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк, затверджено звiт та висновку Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, затвердженi правочини Товариства, що були вчиненi та були чинними протягом 2013 року на момент укладання яких сума не перевищувала 200 000, 00 грн., а станом на 31.12.2013 р. перевищувала 200000,00 грн., але не перевищувала 25% суми активiв за даними останньої рiчної звiтностi, затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк, затверджено порядок розподiл збиткiв шляхом покриття збиткiв за рахунок прибуткiв наступних перiодiв, вирiшено дивiдендiв не сплачувати, прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 31.10.2014
Кворум зборів** 80
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Про обрання лiчильника голосiв акцiонерiв. 3. Про Генерального директора Товариства. 4. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 5. Про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 6. Про надання права Наглядовiй радi Товариства вирiшувати усi питання, пов’язанi iз змiною умов та продовження строку дiї Кредитного договору № 7.4-11 вiд 04 жовтня 2007р., Iпотечного договору № 7.4-11/iп-1 вiд 09 жовтня 2007р., Договору застави рухомого майна № 10-130 вiд 06 липня 2012 року, Договору застави рухомого майна № 10-1378 вiд 17 листопада 2011року, укладених з Публiчним акцiонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК». Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова рада Результати розгляду питань порядку денного: обрано Голову та Секретаря Загальних зборiв, обрано лiчильника голосiв акцiонерiв, обрано нового Генерального директора Товариства, прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства, затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї, надано права Наглядовiй радi Товариства вирiшувати усi питання, пов’язанi iз змiною умов та продовження строку дiї Кредитного договору № 7.4-11 вiд 04 жовтня 2007р., Iпотечного договору № 7.4-11/iп-1 вiд 09 жовтня 2007р., Договору застави рухомого майна № 10-130 вiд 06 липня 2012 року, Договору застави рухомого майна № 10-1378 вiд 17 листопада 2011року, укладених з Публiчним акцiонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.12.2011 117/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000134578 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 40000 4000000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї — залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1555 1288 0 0 1555 1288
будівлі та споруди 718 592 0 0 718 592
машини та обладнання 700 578 0 0 700 578
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 137 118 0 0 137 118
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1555 1288 0 0 1555 1288
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; — машини та обладнання — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; — транспортнi засоби — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; — iншi — до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 1280 тис. грн., машини та обладнання 1424 тис.грн., транспортнi засоби 0,0 тис.грн., iншi 1363 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 53.75%, машини та обладнання 59.41%, транспортнi засоби 0,0%, iншi 91.34% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 2779 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -88897 -88648
Статутний капітал (тис. грн.) 4000 4000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4000 4000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -92897 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -92897 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -92648 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -92648 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 122759 X X
у тому числі:  
фiнансовий кредит короткостроковий ПАТ ПУМБ 04.10.2007 122759 0.01 20.11.2014
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 44 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 1431 X X
Усього зобов’язань X 124234 X X
Опис: Зобов’язання емiтента складають 124234 тис.грн., у тому числi : кредити банкiв- 122759 тис.грн, податковi зобов’язання — 44,0 тис. грн., 81 тис.грн .iншi поточнi зобов’язання, 911 тис.грн — iншi достроковi зобов’язання.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.03.2014 24.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
15.07.2014 15.07.2014 Відомості про проведення загальних зборів
10.10.2014 10.10.2014 Відомості про проведення загальних зборів
07.10.2014 07.10.2014 Спростування
08.10.2014 08.10.2014 Спростування
20.05.2014 21.05.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.2014 21.05.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2014 01.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.10.2014 06.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.10.2014 07.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.10.2014 08.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.10.2014 29.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма»Сервiс-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м.Київ, вул.Героїв Днiпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 04080 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 3 2
2 2013 3 2
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа X  
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): змiна мiсцезнаходжження товариства, внесення змiн та доповнень до кредитного та iпотечного договору Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): д/н   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X  
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР» за ЄДРПОУ 33067067
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 21  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 Б, м.Київ, 01032, Україна, (057) 758-55-80  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 6 4 0
первісна вартість 1001 197 197 0
накопичена амортизація 1002 191 193 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33 38 0
Основні засоби: 1010 1555 1288 0
первісна вартість 1011 4052 4067 0
знос 1012 2497 2779 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 34024 31460 0
первісна вартість 1016 50886 50907 0
знос 1017 16862 19447 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 35618 32790 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 24 22 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 235 465 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 341 15 0
з бюджетом 1135 1 5 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 1 148 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 194 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1835 1643 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3 28 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 167 27 0
Усього за розділом II 1195 2610 2547 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 38228 35337 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -92648 -92897 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -88648 -88897 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 122759 122759 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1021 911 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 123780 123670 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 611 439 0
за розрахунками з бюджетом 1620 41 44 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 4 4 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 104 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2340 81 0
Усього за розділом IІІ 1695 3096 564 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 38228 35337 0

 

Примітки д/н
Керівник Непомнящий Максим Євгенович
Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР» за ЄДРПОУ 33067067
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6890 7997
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6362 ) ( 6392 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 528 1605
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4254 215
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2038 ) ( 852 )
Витрати на збут 2150 ( 844 ) ( 3554 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2228 ) ( 438 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 328 ) ( 3024 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 304 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 12 ) ( 12 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 203 ) ( 342 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 0 0
 збиток 2295 ( 239 ) ( 3378 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 -10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 0 0
 збиток 2355 ( 249 ) ( 3388 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -249 -3388

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 2255 2292
Витрати на оплату праці 2505 1021 1009
Відрахування на соціальні заходи 2510 351 352
Амортизація 2515 2869 2868
Інші операційні витрати 2520 4976 4705
Разом 2550 11472 11226

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 40000 40000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 40000 40000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -6.23 -84.7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -6.23 -84.7
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки д/н
Керівник Непомнящий Максим Євгенович
Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР» за ЄДРПОУ 33067067
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 7987 3761
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 16 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 6002
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5 295
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 6171 ) ( 4293 )
Праці 3105 ( 821 ) ( 928 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 406 ) ( 399 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 802 ) ( 709 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 336 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 359 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 3433 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 30 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7 ) ( 225 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -199 49

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 158 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 41 ) ( 242 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 110 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7 -242

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 120
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 12 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -132
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -192 -325
Залишок коштів на початок року 3405 1835 2160
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1643 1835

 

Примітки д/н
Керівник Непомнящий Максим Євгенович
Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР» за ЄДРПОУ 33067067
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4000 0 0 0 -92648 0 0 -88648
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4000 0 0 0 -92648 0 0 -88648
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -249 0 0 -249
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -249 0 0 -249
Залишок на кінець року 4300 4000 0 0 0 -92897 0 0 -88897

 

Примітки д/н
Керівник Непомнящий Максим Євгенович
Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна

 

09.09.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «РАДМИР-ЦЕНТР»

2. Код за ЄДРПОУ: 33067067

3. Місцезнаходження: 01032 м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 717-61-89

5. Електронна поштова адреса: radmir@urh.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  radmir-expohall.com.ua

7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена 31.08.2015 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 28.10.2014 року по 31.08.2015 року включно. Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства на пiдставi особистої заяви Мартиненко С.П. (наказ №21-К вiд 31.08.2015 року).

Посадова особа Головний бухгалтер Колiушко Вiкторiя Вiкторiвна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 03.09.2015 року за сумiсництвом. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера в наступних Товариствах: представництво Республiки Кiпр «Теленор Холдингз Лiмiтед» в Українi, представництво Республiки Кiпр «Хован Холдингз Лiмiтед» в Українi, ТОВ «Плазма Люкс», ТОВ «Iнформконсалтсервiс», ТОВ «Плазма Люкс». Призначено особу безстроково. Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства (наказ №22-к вiд 02.09.2015 року).

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор                   ______________                                      Непомнящий М.Є.

(підпис)                                 (ініціали та прізвище керівника)

М. П.                                                     09.09.2015 року

(дата)

 

Повідомлення акціонерам Товариства

про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР»

(код ЄДРПОУ 33067067)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» (далі за текстом – «Товариство») повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР», що відбудуться 17 квітня 2015 року в м. Києві о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33 Б.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

 1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.

 2. Про обрання лічильної комісії.

 3. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 4. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.

 5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 6. Розгляд та затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 7. Затвердження значних правочинів Товариства, що були чинними протягом 2014 року, загальна сума за якими перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

 9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

 10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та додаткових угод до них, які можуть бути укладені Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного календарного року з дня проведення річних загальних зборів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників на річних Загальних зборах акціонерів буде здійснюватись 17 квітня 2015 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 18.00 год. безпосередньо за місцезнаходженням Об’єкту нерухомості: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор виконавчий ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» Світайло Карина Олександрівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства буде складено на 24 годину 10 квітня 2015 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380577585580.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014р.

Попередній 2013р.

Усього активів

35337,0

38228,0

Основні засоби

1288,0

1555,0

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

22,0

24,0

Сумарна дебіторська заборгованість

827,0

581,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1643

1835,0

Нерозподілений прибуток

-92897,0

-92648,0

Власний капітал

-88897,0

-88648,0

Статутний капітал

4000,0

 4000,0

Довгострокові зобов’язання

123670,0

123780,0

Поточні зобов’язання

564,0

3096,0

Чистий прибуток (збиток)

-249

-3388,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40000

40000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 20

 17

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР № 51 від 17 березня 2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

17.03.2015

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» —

ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ»

в особі представника за довіреністю А.Г. Білокурова

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Радмир-Центр»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33067067

1.4. Місцезнаходження емітента

61054 м. Харкiв вул. Ак. Павлова, 271

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057-758-81-61 057-758-52-41

1.6. Електронна поштова адреса емітента

radmir@urh.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

radmir-expohall.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Ломова Валентина Iванiвна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнена 28.10.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 06.10.2014 р. по 28.10.2014 р. включно.

Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства (Наказ № 112-к вiд 28.10.2014р.)

Посадова особа Головний бухгалтер Мартиненко Свiтлана Павлiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) призначено на посаду 29.10.2014 р. за сумiсництвом, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: з 01.12.2011р. по 31.05.2012р. бухгалтер ТОВ «СК-ТРЕЙД», з 03.09.2012р. по цей час бухгалтер ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП». Призначено особу безстроково. Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства (Наказ № 113-к вiд 29.10.2014р.).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Непомнящий Максим Євгенович

М.П.

 

11.11.2014

З 11 листопада 2014 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДМИР-ЦЕНТР» змінило юридичну адресу

Нова юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33Б.

Адреса для листування не змінилась: 61054, м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 271.

Також повідомляємо, що Непомнящего Максима Євгеновича призначено на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР»

Просимо врахувати зазначені зміни під час складання документів та відправки кореспонденції.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38 057 758 55 80.

 

08.10.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Радмир-Центр»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33067067

1.4. Місцезнаходження емітента

61054 м. Харкiв вул. Ак. Павлова, 271

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057-758-81-61 057-758-52-41

1.6. Електронна поштова адреса емітента

radmir@urh.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

radmir-expohall.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Ламберт Олена Вiкторiвна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Припинення повноважень з 06.10.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi протягом перiоду з 04.07.2013 р. по 06.10.2014 р. включно.

Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства (наказ № 109-к вiд 06.10.2014 р.).

Посадова особа Головний бухгалтер Ломова Валентина Iванiвна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначена 07.10.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено особу безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головного бухгалтера ТОВ «РОЗКОМ» з 03.08.2009 р. по 15.02.2010 р. включно, головного бухгалтера ТОВ «ШАТО-IНВЕСТ» з 15.02.2010 р. по 07.10.2011 р. включно, головного бухгалтера ТОВ «АЙПЕРОН-IНВЕСТ» з 10.10.2011 р. по 14.05.2014 р. включно, головного бухгалтера ТОВ «АГРА КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» з 15.05.2014 р. по 12.09.2014 р. включно

Рiшення прийнято Генеральним директором Товариства (наказ № 110-к вiд 07.10.2014 р.).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Непомнящий Максим Євгенович

Посадова особа Генеральний директор Товстиженко Олена Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) Припинення повноважень з 29.09.2014 р. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi протягом перiоду з 28.11.2011 року по 29.09.2014 включно.Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 30.09.2014 р., наказ № 107-к вiд 29.09.2014 р.).

Посадова особа Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Непомнящий Максим Євгенович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Припинення повноважень з 29.09.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi протягом перiоду з 21.05.2014 р. по 29.09.2014 р. включно.Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 30.09.2014 р., наказ № 108-к вiд 30.09.2014 р.).

Посадова особа: Генеральний директор ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» Непомнящий Максим Євгенович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Призначений 30.09.2014 р. за сумiсництвом. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк з 30.09.2014 р. по 29.09.2015 р. включно. За основним мiсцем роботи з 22.07.2013 р. обiймає посаду Директора фiнансового ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», за попереднiм мiсцем роботи з 01.02.2012 р. по 18.07.2013 р. обiймав посаду Директора фiнансового ТОВ «ВЕДА-IНЖИНIРIНГ», за сумiсництвом обiймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» з 21.05.2014 р. по 30.09.2014 р. включно.Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства (протокол б/н вiд 30.09.2014 р., наказ № 108-к вiд 30.09.2014 р.).

 

 

04.06.2014

Посадова особа тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Бурнiс В’ячеслав Михайлович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) припинення повноваженнь з 20.05.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконував обов’язки протягом перiоду з 30.11.2013 р. по 20.05.2014 р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства (протокол б/н вiд 20.05.2014 р., наказ про звiльнення з посади № 75-к вiд 20.05.2014 р.).

Посадова особа тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Непомнящий Максим Євгенович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначений 21.05.2014 р. за сумiсництвом. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено особу на строк з 21.05.2014 р. по 31.12.2014 р. За основним мiсцем роботи обiймає посаду Директора фiнансового ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП» з 22.07.2013 р., за попереднiм мiсцем роботи обiймав посаду Директора фiнансового ТОВ «ВЕДА-IНЖИНIРIНГ»з 01.02.2012 р.по 18.07.2013 р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства (протокол б/н вiд 20.05.2014, наказ про призначення на посаду № 76-к вiд 21.05.2014).

 

 

24.03.2014

Повідомлення акціонерам Товариства

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР»

 Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «РАДМИР-ЦЕНТР» (далі за текстом – «Товариство») повідомляє акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР», що відбудуться 25 квітня 2014 року в м. Харків о 14:00 годиніза місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд.271, приміщення ПВЦ «РадмирЕкспохол»,третій поверх, кімната № 310.

На голосування у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

2. Про обрання лічильника голосів акціонерів.

3. Звіт Тимчасово виконуючого обв’язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту Тимчасово виконуючого обв’язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.Затвердження звітуНаглядової ради Товариства за 2013 рік.

5. Звіт та висновок Ревізора Товариствапро результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариствапро результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження правочинів Товариства, що були чинними протягом 2013 року, загальна сума за якими перевищує ліміт 200 000, 00 грн.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

8.Про розподіл прибуткута покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 роцi.

9. Про попереднє узгодження значних правочинів Товариства та додаткових угод до них, які можуть бути укладені Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного календарного року з дня проведення чергових загальних зборів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» за 2013 р. (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний 2013

попередній 2012

Усього активів

35618,0

38274,0

Основні засоби (залишкова вартість)

1555,0

1809,0

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

24,0

46,0

Сумарна дебіторська заборгованість

581,0

885,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1835,0

2160,0

Нерозподілений прибуток

-92648,0

-89260,0

Власний капітал

-88648,0

-85260,0

Статутний капітал

4000,0

4000,0

Довгострокові зобов’язання

123780,0

-123900,0

Поточні зобов’язання

3096,0

2914,0

Чистий прибуток (збиток)

-3388,0

-2539,0

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

40000

40000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна  сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

27

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись  25 квітня 2014 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам — фізичним особам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

АкціонериТовариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 18.00 год.безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд.271, приміщення ПВЦ «РадмирЕкспохол», третій поверх, кімната № 310. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» Бурніс В’ячеслав Михайлович.

Перелік  акціонерів,  які  мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства буде складено  на 24 годину 18 квітня  2014 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 579-64-48

Голова Наглядової ради ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР» А.Г. Білокурова

 

 

19.11.2013

Дата розміщення:

19.11.2013 19:01:00

Дата здійснення дії:

18.11.2013

Термінове повідомлення:

Ні

Назва повідомлення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Радмир-Центр»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

33067067

Місцезнаходження емітента:

61002, М. Харків, вул. Академіка Павлова, 271

Регіон емітента:

6310136600

Номер телефону керівника емітента:

0577588161

Електронна поштова адреса:

radmir@urh.com.ua

Текст повідомлення:

Посадова особа Ревiзор Лясковець Олексiй Володимирович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльнений 18.11.2013 р.Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.03.2012-18.11.2013р.
Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 18.11.2013 р. ( протокол б/н вiд 18.11. 2013 року).
Посадова особа Ревiзор Шиян Ольга Юрiївна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призначена 18.11.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено особу строком на 5 рокiв. Перебуває на посадi Фахiвця з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «Лорето Груп» з 10.07.2012 р. Рiшення прийнято позачерговими зборами акцiонерiв товариства вiд 18.11.2013 р. (протокол б/н вiд 18.11.2013 р.).
Посадова особа Голова Наглядової Ради ТОВ «НЬЮ ЛЕНД КОМПАНI» (код ЄДРПОУ 38083696) призначена 18.11.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 20.00%. Призначено особу термiном на 3 (три) роки. В особi його представника Генерального Директора В.О. Гурської, що дiє на пiдставi Статуту. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 18.11.2013 р. (протокол б/н вiд 18.11.2013 р).
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Т. в. о. Генерального директора Бурнiс В’ячеслав Михайлович

 

 

14.10.2013

Публикация на сайте общедоступной информационной базе данных НКЦПФР  о проведении собрания выполнена.

Дата розміщення:

14.10.2013 19:01:00

Дата здійснення дії:

14.10.2013

Термінове повідомлення:

Ні

Назва повідомлення:

Повідомлення про проведення загальних зборів

Вид інформації:

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Радмир-Центр»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

33067067

Місцезнаходження емітента:

61002, М. Харків, вул. Академіка Павлова, 271

Регіон емітента:

6310136600

Номер телефону керівника емітента:

0577588161

Електронна поштова адреса:

radmir@urh.com.ua

Текст повідомлення:

Повідомлення акціонерам Товариства
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Радмир-Центр»Акціонером ПрАТ «Радмир-Центр» 01 жовтня 2013 р. до виконавчого органу подана вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
В зв’язку із цим, ПрАТ «Радмир-Центр », код ЄДРПОУ 33067067, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 листопада 2013 року о 15:00 годині за адресою: 61054, м.Харків, вул. Академіка Павлова,буд.271, приміщення ПВЦ «Радмир Експохол » на третьому поверсі, кімната № 3.Перелік питань, що виноситься на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (Порядок денний):1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильника голосів акціонерів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
4. Про створення Наглядової ради Товариства та обрання її членів.
5. Про дострокове припинення повноважень РевізораТовариства та обрання нового Ревізора.
6. Про передачу вирішення питання відносно прийняття рішення про внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства, затвердженого 28 вересня 2011 року, а також розірвання або подовження цього контракту до повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Про укладання з ПАТ «ПУМБ» додаткових угод відносно продовження строку кредитування за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року та відповідних додаткових угод до договорів забезпечення.Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 18 листопада 2013 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам — фізичним особам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 18.00 год.безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд.271, приміщення ПВЦ «Радмир Експохол» на третьому поверсі, кімната № 3. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Комерційний директор ПрАТ «Радмир-Центр» Бурніс В’ячеслав Михайлович.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства буде складено на 24 годину 12 листопада 2013 року.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 579-64-48Тимчасово виконуючий обов’язки
Генерального директора
ПрАТ «Радмир — центр» Бурніс В.М.
Повідомлення опубліковано в Бюлетені цiннi папери України № 192 ( 37.42)
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Товстиженко Олена Василівна

 

 

04.07.2013

Посадова особа Головний бухгалтер Ценiна Олена Вiкторiвна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) призначена 04.07.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено особу безстроково.Обiймала посаду головного бухгалтера КП «Міскпроект»з 01.03.2012 р. по 29.03.2013
Рiшення прийнято тимчасово в.о. генерального директора товариства (наказ про призначення на посаду № 40-к від 04.07.2013 р)